Vull muntar un negoci. Què necessito?
Per on començo?

Autònom, tarifa plana, SL, SCP, comptabilitat, IVA, factura, subvencions, finançament, crowdfunding … Aquestes, i moltes altres, són algunes paraules que sonen, i molt, quan decideixes muntar el teu negoci.

Cada vegada són més els emprenedors que s’adrecen a diferents serveis de promoció econòmica d’ajuntaments i consells comarcals, o a punts d’atenció a emprenedors (PAE) quan volen crear la seva empresa. Busquen ajuda a l’emprenedoria, i assessorament en els diferents aspectes a tenir en compte a l’hora d’analitzar el què, i sobretot el com, del seu futur negoci.

Tot emprenedor que tingui dos dits de front, abans de llançar-se a la piscina, fa un breu, però intensiu, “curs de natació”, amb el desenvolupament del seu Pla d’empresa. Aquest serà més llarg o més curt, a 1, a 3 o a 5 anys, confeccionat seguint el mètode tradicional o amb un canvas  més breu i intensiu, de caràcter intern o per a la recerca d’inversors o finançament, etc.

El Pla d’empresa és el GUIÓ a seguir per muntar un negoci, incorpora “la idea”, els aspectes estratègics, les accions a fer i les necessitats financeres de tot plegat.

Cada vegada són més els organismes i PAEs que se centren, gairebé en exclusiva, en la idea i els aspectes més estratègics del Pla per crear una empresa (anàlisi del producte o servei, anàlisi sectorial i de la competència, necessitats financeres, etc.). Sovint, els aspectes legals i administratius se solen deixar per al final, o simplement recomanen a l’emprenedor que es busqui la que ha de ser la seva gestoria/assessoria de confiança.

Amb aquest post, el que volem és enumerar els principals aspectes legals i administratius a tenir en compte a l’hora de muntar un negoci, sense descuidar que a Àbac Assessors i/o HUB Terrassa ja tenim per costum, com a PAE que som, oferir assessorament gratuït en el moment de triar la forma jurídica més adequada a cada projecte.

Aspectes legals per muntar un negoci 

FORMA JURÍDICA: Depenent del nombre de fundadors i/o emprenedors, i del règim jurídic de responsabilitat, s’haurà de triar entre les diferents possibilitats existents en crear l’empresa:

 • Autònom persona física (un únic fundador)
 • Societat, amb personalitat jurídica o sense: SCP, CB, SA o SL. Un únic fundador, encara que sembli un contrasentit, també es pot constituir en societat unipersonal.

Per decidir la forma jurídica més adequada, parlarem, entre altres coses, de:

 • El nombre de persones que intervenen en el projecte. I ajudem a valorar i interpretar la diferent implicació i compromís de cada un dels promotors.
 • Les obligacions jurídiques, comptables i fiscals, i els règims de la Seguretat Social aplicables.
 • La responsabilitat patrimonial i les necessitats de finançament.
 • Possibles entrades, en el futur, de nous socis o inversors en el projecte.
 • Complexitat de la constitució i gestió del dia a dia.

ALTA D’ACTIVITAT: Depenent de la tria feta en el punt anterior, s’ha de procedir a donar d’alta l’activitat a Hisenda i la Seguretat Social abans de muntar el negoci.

En el cas que s’hagi triat la forma de societat anònima o societat limitada (SA/SL), abans de procedir a les altes a Hisenda i la Seguretat Social s’ha de constituir la societat amb la signatura de l’escriptura davant de notari.

 • Mitjançant l’alta censal, donarem d’alta les obligacions fiscals que tindrà l’empresa, si farà declaracions d’IVA, si es donarà d’alta com a professional o com a empresa, quin tipus de comptabilitat haurà de dur, si farà declaracions intracomunitàries o no, etc.
 • Seguretat Social. A l’hora de crear l’empresa, cal donar-la l’Alta (com a entitat) a la Seguretat Social, alta dels possibles treballadors i alta del/s fundador/s segurament en el règim d’autònoms (RETA).
 • Aquestes altes, si les fem com a PAE, les podem gestionar mitjançant el document únic electrònic (DUE) del sistema CIRCE, que és un sistema de finestreta única que agilita i abarateix tota la gestió.

LLICÈNCIA D’ACTIVITAT: En funció de la necessitat d’espai o localització, i depenent de l’activitat, es necessitarà un tipus d’espai o un altre (nau industrial o magatzem, local comercial, despatx, oficina compartida, etc.).

Segons quina sigui l’activitat i el tipus de local requerit, l’activitat estarà sotmesa a la preceptiva LLICÈNCIA i la seva tramitació requerirà, més o menys mesures d’adequació, segons   les ordenances municipals de cada ajuntament (mesures antiincendi, accessibilitat, sòls contaminants, etc). A l’hora de crear una empresa, la llicència, normalment la gestiona un/a tècnic/a (enginyer/a) especialista, coneixedor/a de la normativa de cada ajuntament, i requerirà la confecció d’un expedient més o menys ampli segons el tipus d’activitat.

No és el mateix muntar un bar/restaurant amb sortida de fums i mesures d’aïllament acústic i contra el foc, que una botiga de roba, una benzinera o magatzem de productes explosius, una oficina sense accés del públic…, suposo que s’entén, oi?

REGISTRE DE PATENS I MARQUES: Si el negoci depèn estratègicament d’una idea revolucionària, d’un producte nou o simplement d’una forma de fer diferent, cal pensar si és necessari o no protegir-lo mitjançant el registre d’una marca o producte, i en quins àmbits: nacional, comunitari o internacional.

S’haurà de procedir (o no) a la sol·licitud del registre en qüestió, pagar les taxes nacionals o comunitàries i esperar que arribi la concessió.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. LLEI DE SERVEIS DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSI-CE): Som a l’era de la informació; la informació és poder. Paraules com transformació digital, núvol, big data, xarxes socials o ciberdelinqüència cada vegada ens són més familiars.

Aquesta abundància d’informació personal i els nous hàbits digitals, han fet desenvolupar per part de les autoritats europees un nou Reglament de protecció de dades molt restrictiu i garantista respecte dels drets dels usuaris, en contraposició amb l’agressivitat i les formes de fer per part de la majoria d’empreses.

Totes les empreses de la Unió Europea estan sotmeses al nou Reglament general europeu de protecció de dades (RGPD) i les empreses espanyoles, a més, a la també nova Llei de protecció de dades i garanties de drets digitals (LOPDGDD).

Atenció!!!! Una sanció per incompliment o fuga/pèrdua de dades dins l’àmbit del RGPD pot esdevenir, si la sanció és greu, motiu de tancament del negoci i/o empresa.

I totes les empreses que disposin de serveis digitals (web, etc.) i/o botigues online o comerç electrònic també han de vetllar pel correcte compliment de la LSSI-CE.

Aspectes administratius per crear una empresa

I què podem dir de l’administració d’una empresa? Genèricament, que:

 • hi ha tantes administracions com empreses o empresaris.
 • que està tot inventat, i tots els programes informàtics, amb més o menys diferències, fan el que han de fer.
 • I, si us plau, que ningú tingui la temptació d’inventar la sopa d’all

De forma molt i molt resumida, les 3 estrelles de l’administració serien:

LA FACTURA: És el document que acredita que s’ha venut un producte o fet un servei, i indica les condicions de l’operació (data, definició de la venda o servei, preu, data de pagament o venciment, client a qui s’ha venut, impostos que incorpora -IVA- , etc.)

ELS LLIBRES REGISTRE: Totes les operacions de vendes i despeses han de quedar registrades en uns documents (paper, fitxers, programes) i agrupades per conceptes (els ingressos han d’estar separats de les despeses), i aquests registres serveixen per fer les declaracions tributàries de l’IVA.

LA COMPTABILITAT: Segons el Codi de comerç, tot empresari ha de portar, NECESSÀRIAMENT, una comptabilitat ordenada, amb els següents registres:

 • Llibre diari. S’han de registrar dia a dia TOTES les operacions de l’empresa.
 • Llibre d’inventaris i comptes anuals. Inclou l’inventari, el balanç de sumes i saldos, el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys.

La comptabilitat té una utilitat, per imperatiu legal (tributari i mercantil), i també hauria de tenir una utilitat pròpia per a l’anàlisi del com anem, de si ho fem bé o no.

I, després de crear l’empresa, podem parlar de comandes, d’albarans, de remeses de cobrament i/o pagament, de previsions de pagaments, de xecs i pagarés, de comptabilitat de gestió, de comptabilitat analítica, de …

I el HUB Terrassa, què et pot oferir per ajudar-te a muntar el teu negoci?

 A més d’ajudar-te amb l’assessorament de tot l’anterior, et recomanem que tu facis la teva. Dedica’t al core del teu negoci i nosaltres t’ajudem i/o et gestionem la teva administració i els aspectes legals. Pren la decisió de muntar el teu negoci, nosaltres t’hi ajudem.

#EstemPerTu per #AcompanyarTe